Política de privacitat

Amb l’accés i la utilització de la web, s’interpreta que l’usuari manifesta el seu acord, de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del contingut d’aquestes Condicions Generals en la versió publicada a la web en el moment d’accés.

Manifestacions i garanties de caràcter general.

El titular manifesta i garanteix que la web disposa de la tecnologia (software i hardware) necessària, a data d’avui, per a l’accés i la seva utilització. Malgrat això, el titular no garanteix l’eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercera persona, que puguin produir alteracions als sistemes informàtics de l’Usuari/Usuària.

L’Usuari accepta que la web ha estat creada i desenvolupada de bona fe. El titular amb informació procedent de fonts internes i externes, l’ofereix en el seu estat actual als Usuaris/es, amb la possibilitat que contingui imprecisions o errades. Per això, l’usuari exonera al titular de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que la web pogués produir-li durant la navegació per aquesta.

Per la seva banda, l’Usuari/a garanteix que, qualsevol que sigui l’activitat que desenvolupa per mitjà de la web, s’adequarà a la llei, la moral, a l’ordre públic, als bons costums; i en cap cas no resultarà ofensiva per al bon nom i la imatge comercial del titular, per a la resta d’Usuaris de la web o per a tercers. Per la seva banda, l’Usuari es compromet a no obstaculitzar el bon funcionament de la web de cap manera i, en especial, a no sobrecarregar de forma indeguda l’ample de banda o qualsevol altre element tècnic susceptible de patir danys, a no transmetre a la web, o a través d’ella, cap element susceptible de contenir un virus informàtic o cap altre element susceptible de danyar, interceptar o interferir total o parcialment la web.

Vincles o enllaços hipertextuals amb la web.

Els usuaris o els titulars d’altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d’hipertext (d’aquí en endavant link) a la web s’han d’assegurar i s’han de comprometre al respecte de les regles del titular sobre enllaços a la Xarxa.

Les esmentades regles consisteixen en:

  • Disposar d’explicita autorització per escrit per part del titular d’aquest lloc.
  • No realitzar al costat del link manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o que siguin contràries a la llei, a la moral o als bons costums.
  • No establir links amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans i, en general, que puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial o la imatge del titular o dels seus clients.

La inclusió de vincles o enllaços amb altres llocs web no implica que el titular promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts dels esmentats portals o llocs web. Per la seva banda, la web pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web que no estiguin gestionats pel titular. El titular no exerceix cap control sobre els esmentats portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut.

Drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts de la web (incloent, sense caràcter limitatiu, dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat del titular, o dels proveïdors de continguts (indicats al peu del lloc com a raó fiscal o nom comercial), que han estat objecte de llicència o cessió per part dels mateixos proveïdors i es troben protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent com a tal la recopilació, disseny, ordenació, i muntatge) de tot el contingut de la web és propietat exclusiva del titular i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Tot el software utilitzat en l’ús i el desenvolupament de la web és propietat del titular o dels seus proveïdors de software (indicats al peu del lloc com a raó fiscal o nom comercial) i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel.lectual.

Las marques, rètols, signes distintius o logotips del titular que apareixen a la web són titularitat del titular i es troben degudament enregistrats o en procés d’enregistrament. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o a la web poden ser marques registrades dels respectius i legítims titulars.

Tots els textos, dibuixos, gràfics, vídeos o suports d’àudio són propietat del titular o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte de modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari o de terceres persones sense l’autorització expressa dels titulars dels esmentats continguts.

La posada a disposició i l’ús de les dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software propietat del titular o dels seus proveïdors (indicats al peu del lloc com a raó fiscal o nom comercial) que figuren a la web no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d’un dret d’ús en favor de l’Usuari.

El propietari del lloc reconeix la propietat del seu proveïdor de software (indicat al peu del lloc com a raó fiscal o nom comercial) de tot el codi font utilitzat per la creació d’aquest lloc.

Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal del titular

El titular manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels usuaris/usuàries, i es compromet a la protecció de les dades personals dels Usuaris de la web. La protecció de dades s’estén a tot allò relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada per mitjà de la web.

En aquest sentit, el titular li garanteix, en els termes establerts a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals.

A tal efecte, el titular garanteix que ha pres les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, conforme al que estableix el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal, així com altres normatives de desenvolupament. No obstant això, el titular pot revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui al seu poder, per mitjà dels seus sistemes informàtics, quan li sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.

L’Usuari/a podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en els termes establerts en la LOPD, sent el responsable del fitxer que els tracta el propi titular, el domicili del qual està fixat a les dades anteriorment exposades a l’inici d’aquest text.

Per la seva comoditat, podrà exercir els drets abans esmentats també per correu electrònic a l’adreça informada a l’inici d’aquest text.